ITA-O3 | อำนาจหน้าที่

 • Post category:ITA

องค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

  1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนหมู่บ้านละสองคน ซึ่งเลือกตั้งขึ้นโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลนั้น กรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การ บริหารส่วนตำบลจำนวนหกคน และในกรณีมีเพียงสองหมู่บ้านให้มีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละสามคน
  2. องค์การบริหารส่วนตำบลมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล หนึ่งคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง การเลือกตั้งโดยตรงของ ประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้อง ถิ่น

  กฎหมายกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร อบต. (ม.58) ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น เรียกว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นโดยตรง 

   อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วน ตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

 1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
 2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้
   - จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
   - การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
   - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
   - ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
   - คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
   - ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
   - ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
   - ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
   - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
   - ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
   - ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
   - บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
   - การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
   - หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
   - ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
   - กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
   - การท่องเที่ยว
   - การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

พระ ราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้อง ถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้

   - การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
   - การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
   - การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
   - การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
   - การสาธารณูปการ
   - การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
   - คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
   - การส่งเสริมการท่องเที่ยว
   - การจัดการศึกษา
   - การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
   - การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
   - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
   - การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
   - การส่งเสริมกีฬา
   - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
   - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
   - การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
   - การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
   - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
   - การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
   - การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
   - การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
   - การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ
   - การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   - การผังเมือง
   - การขนส่ง และการวิศวกรรมจราจร
   - การดูแลรักษาที่สาธารณะ
   - การควบคุมอาคาร
   - การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
   - กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด