ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มเรื่อง การรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๖ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒