สำนักปลัด

นายบุรินทร์ เตมะศิริ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

นายภัทร์ศกรณ์ วงษ์ดำรงสิน

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ

นางสาวนฤมล สร้อยเกษร

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

- ว่าง -

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวจันทิมา แก้วเกิด

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายกิตติพันธ์ ทองดี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ

นางสาวสิริยา ผาสุขฤทธิ์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

นางสาวสุกัญญา อยู่สุข

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

นางสาวอัมพร สุภาพศิลป์

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวปาณิสรา ปาซ่อนกลิ่น

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางสาวมัชฌิมา คำพันธุ์

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายสุมนต์ ตรีพล

ผู้ช่วยนิติกร

นางสาวจุฑามาศ สุขกลัด

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางสาวรักษ์นภัฐญฬ์ อ่อนสุวรรณ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายพนม สุขเคหา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

นายประเสริฐ ประพฤติชอบ

พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นายอนุศักดิ์ พวงบุบผา

พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

นายสุนทร ธนะวิบูลย์

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายรุ่งสุริยา แสงทอง

พนักงานประจำรถขยะ

นายบุญส่ง บุญมา

พนักงานทั่วไป

นายอภิชาติ ฉิวเฉื่อย

พนักงานทั่วไป

นายสมบัติ สุขรักษ์

พนักงานทั่วไป

นายจิตติ พิทักษ์หมู่

พนักงานทั่วไป

นางรุ่งทิพย์ พงษ์พานิช

พนักงานทั่วไป

นายสุวิทย์ สุภาพญาติ

พนักงานจ้างเหมา

นายธนกฤต ส้มเกลี้ยง

พนักงานจ้างเหมา

นายศุภกร คำพราว

พนักงานจ้างเหมา

นายวิทยา ชัยชนะ

พนักงานจ้างเหมา

นายประวิทย์ สุกร

พนักงานจ้างเหมา

นายพนม สบายวงษ์

พนักงานจ้างเหมา

นายอนิรุุต อัมวัฒน์

พนักงานจ้างเหมา

นายภูมิพัฒน์ รุมรัตนะ

พนักงานจ้างเหมา

นายศตวรรษ บัณฑิโต

พนักงานจ้างเหมา

นายสุกรี จตุพร

พนักงานจ้างเหมา

นายศักดิ์ชาย ดำริห์พงษ์

พนักงานจ้างเหมา

นายเฉลียว ฉิวเฉื่อย

พนักงานจ้างเหมา

นายเกียรติศักดิ์ ริสอาด

พนักงานจ้างเหมา

นายสุชาติ ทองเอี่ยม

พนักงานจ้างเหมา

นายกฤตพล ผลกลิ่น

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวจิรัชญา วงค์เพ็ชร

พนักงานจ้างเหมา

นางยุพา สุขีบท

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวชนิสา เกษมสันต์

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวผุสดี กุลเทพบัณฑิตย์ศิลป์

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุธิดา ปริญญาศาสตร์

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวชรัญธร บุญมา

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวสุทัศน์ พิทักษ์หมู่

พนักงานจ้างเหมา