สมาชิกสภา

นายดุสิต ชะโลธร

ประธานสภาฯ (สมาชิกสภาฯ ม.5 ต.โคกช้าง)

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์

รองประธานสภาฯ (สมาชิกสภาฯ ม.12 ต.ผักไห่)

นายประสงค์ กระแสร์ทอง

สมาชิกสภาฯ ม.1 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายบุญส่ง เดชะ

สมาชิกสภาฯ ม.2 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายเฉลิมพล พานพ

สมาชิกสภาฯ ม.3 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายอภิวัฒน์ กระจายสี

สมาชิกสภาฯ ม.4 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายพรเทพ ส้มเกลี้ยง

สมาชิกสภาฯ ม.5 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายอำนวย ศึกษาการ

สมาชิกสภาฯ ม.6 ต.ลาดน้ำเค็ม

นายสุพจน์ ป่าขจร

สมาชิกสภาฯ ม.1 ต.โคกช้าง

นายยศกร วงษ์ภมร

สมาชิกสภาฯ ม.2 ต.โคกช้าง

นายสมบัติ สุขสุคนธ์

สมาชิกสภาฯ ม.3 ต.โคกช้าง

นายวสุ นิ่มแสง

12. นายวสุ นิ่มแสง สมาชิกสภาฯ ม.4 ต.โคกช้าง

นายปัญญา คำประเสริฐ

สมาชิกสภาฯ ม.2 ต.ผักไห่

นายปรีชา ชื่นชอบ

สมาชิกสภาฯ ม.3 ต.ผักไห่

นางวิมาน ธัญญา

สมาชิกสภาฯ ม.5,6,8 ต.ผักไห่

นายอนุชา ทรัพย์สุข

สมาชิกสภาฯ ม.7 ต.ผักไห่

นางพรกมล สีนวล

สมาชิกสภาฯ ม.9,10 ต.ผักไห่

นายสมชาย สีเหลือง

สมาชิกสภาฯ ม.11 ต.ผักไห่