กองช่าง

นายภัทร์ศกรณ์ วงษ์ดำรงสิน

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

นางสาวอริสา อัมวัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายภานุ สงบจิตร

พนักงานทั่วไป

นายสัมฤทธิ์ ปิติธา

พนักงานขับรถกระเช้า

นายชัชชพงค์ ทัดสำราญ

พนักงานจ้างเหมา

นางสาววันวิสา หัสถาพันธ์

พนักงานจ้างเหมา

นายวิเชฎ แสงนาค

พนักงานจ้างเหมา

นายคำรณ อ้อวิเศษ

พนักงานจ้างเหมา

นายพยงค์ เรียนหัตถกรรม

พนักงานจ้างเหมา

นายดาเราะ จิตร์กระวาด

พนักงานจ้างเหมา

นายสุนทร ปิติเลิศ

พนักงานจ้างเหมา

นายสุรชาติ ปัญญาฉลาด

พนักงานจ้างเหมา

นายศราวุธ มานพ

พนักงานจ้างเหมา

นายสุวชัย สุภาพธรรม

พนักงานจ้างเหมา