กองคลัง

นายภัทร์ศกรณ์ วงษ์ดำรงสิน

นายช่างโยธาชำนาญงานรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกาญจนา คุระจอก

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นางสาวเจนนภา รัตนาภรณ์

ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง

นางสาวนิธินารถ อารีย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายฌานิซ สิงห์พริ้ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวสุนิสา ประพฤติชอบ

พนักงานทั่วไป

นางสาวกาญจนา ตุ้มทอง

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวกาญจนา สว่างเนตร

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวเจนจิรา ยะธิมา

พนักงานจ้างเหมา

นางสาวศิรินทิพย์ ลาลาภ

พนักงานจ้างเหมา