คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ที่ ๑๓๐/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ