โครงสร้างส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 

 

 

กองคลัง

กองช่าง

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 

นักบริหารงาน อบต.

 

 

 

 

 

 

 

นายบุรินทร์ เตมะศิริ

 

 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 

 

 

 

 

 

นายวีระชาติ ผิวบาง

 

 

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 

 

 

 

สำนักปลัด

 

 

 

 

 

 

 

นางศจีภา พวงมาลัย

 

 

หัวหน้าสำนักปลัด

 

 

 

 

นางสาวพิมพ์วลัญช์ เรืองศรี

นางสาวศุภรัตน์ รักถิ่นเกิด

 

นักพัฒนาชุมชน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักทรัพยากรบุคคล
     
     

นิติกร

 
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

นางสาวปาณิสรา ปาซ่อนกลิ่น

นางสาวจุฑามาศ สุขกลัด

นางสาวสุธนี ชะโลธร  

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

นายสุมนต์ ตรีพล

นางสาวอัมพร สุภาพศิลป์  

นางสาวมัชฌิมา คำพันธุ์

ผู้ช่วยนิติกร

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

นางพเยาว์ วงษ์ประยูร

 

นางเพชรรัตน์ แม้นเสถียร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 

 

 

นางรฐกร อ่อนสุวรรณ์

นายศิวนนท์ แก้วแสง

นางรุ่งทิพย์ พงษ์พานิช

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

คนงานทั่วไป

 

 

 

นายจิตติ พิทักษ์หมู่

นายบุญส่ง บุญมา

นางพัชร์นันท์ ด้วงวิเศษ

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 

 

 

นายสมบัติ สุขรักษ์

นายประเสริฐ ประพฤติชอบ

นายพนม สุขเคหา

คนงานทั่วไป

พนักงานขับรถยนต์นั่งส่วนกลาง

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

 

 

 

นายสุนทร ธนะวิบูลย์

นายรุ่งสุริยา แสงทอง

นายพนม สบายวงษ

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

พนักงานประจำรถขยะ

พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                  

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th