สภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 
 
 

 

 

 

นายพรเทพ ส้มเกลี้ยง

 

 

ประธานสภา อบต. ลาดน้ำเค็ม

 

 

 

 

 

นางสาวอุไรวรรณ เปาอินทร์

 

นายบุรินทร์ เตมะศิริ

รองประธานสภา อบต. ลาดน้ำเค็ม 

 

เลขานุการสภา อบต. ลาดน้ำเค็ม

 

 

 

นายศุภฤกษ์ สารยิ่ง

นายประสงค์ กระแสร์ทอง

นายสมาน สุภาพวรรณ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.ลาดน้ำเค็ม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.ลาดน้ำเค็ม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต. ลาดน้ำเค็ม

 

 

 

นายบุญส่ง เดชะ

นายบุญชู เรียนหัตถกรรม

นายเฉลิมพล พานพ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต.ลาดน้ำเค็ม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ลาดน้ำเค็ม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ลาดน้ำเค็ม

 

 

 

นายพงษ์เทพ พวงบานเย็น

นายอุดร แสงนาค

นายไพศาล พวงมาลัย

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.ลาดน้ำเค็ม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.ลาดน้ำเค็ม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.ลาดน้ำเค็ม

 

 

 

นายบุญมา บุญสอาด

นายวิชัย อ่อนสุวรรณ์

นายสุพจน์ ป่าขจร

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ต.ลาดน้ำเค็ม

สมาชิก อบต. หมูที่ 6 ต.ลาดน้ำเค็ม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.โคกช้าง

 

 

 

นางสาวสุจิน จันทร์น้อย

นายธเนตร วงษ์ภมร

นายชูชาติ ภู่ระย้า

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.โคกช้าง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต. โคกช้าง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต.โคกช้าง

 

 

 

นายสมบัติ สุขสุคนธ

นายประกอบ ลาภใหญ่

นางสุพิมนต์ เรียนหัตถะกรรม

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.โคกช้าง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.โคกช้าง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.โคกช้าง

 

 

 

นายวิรัตน์ เรียนหัตถะกรรม

นายโปร่ง เผือกสีผุด

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 4 ต.โคกช้าง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.โคกช้าง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.โคกช้าง

 

 

 

 

 

นายเสน่ห์ บัวอุไร

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต.ผักไห่

 

 

 

นายปัญญา คำประเสริฐ

นายปรีชา ชื่นชอบ

นายประเสริฐ ยิ้มพงษ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 ต.ผักไห่

 

 

 

นายอดุลย์ ศิริพฤกษ์

นายสมโภชน์ เรืองอรุณ

นางวิมาน ธัญญา

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ต.ผักไห่

 

 

 

นางอารมณ์ พึ่งฉ่ำ

นายอนุชา ทรัพย์สุข

นายนิกร ทรงศิริ

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 7 ต.ผักไห่

 

 

 

นายสมนึก อิ่มใจจิตร์

นายทองสุข มะณีลึก

นายวินัย ทรงดาวเรือง

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 8 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ต.ผักไห่

 

 

 

นางเรวดี คำผล

นางพรกมล สีนวล

นายทิระ ธนะวิบูลย์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 ต.ผักไห่

 

 

 

นายสมชาย สีเหลือง

นางสำเนียง สีเหลือง

นายปัญญา เปาอินทร์

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 ต.ผักไห่

สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 ต.ผักไห่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th