แผนพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
 
 

แผนพัฒนาสามปี 2557 - 2559

แผนพัฒนาสามปี 2558- 2560

- รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนสามปี

แผนพัฒนาสามปี 2559 - 2561

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 )เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564 )เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 1/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 2/2563
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่1/2563
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th