สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
ภาพถ่ายแสดงสถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
 
 
ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

คำอธิบาย           

รูปลักษณะ เป็นตรารูปวงรี

ขอบบน มีอักษร “ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ”

ขอบล่าง มีอักษร “ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ”

รูปตรงกลางวงรี มีรูปปลาช่อน รูปนกกระทา รูปน้ำปลา และปลาร้ากระป๋อง

ความหมาย
 • รูปปลาช่อน สื่อความหมายว่าพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เป็นพื้นที่อุดม สมบูรณ์คือในน้ำมีปลาและในนามีข้าว และเป็นพื้นที่ที่มีปลาเป็นจำนวนมาก
 • รูปน้ำปลาและปลาร้ากระป๋อง สื่อความหมายได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อในตำบลลาดน้ำเค็ม ที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากปลา

ที่มีมากในตำบลลาดน้ำเค็ม

 • รูปนกกระทา สื่อความหมายได้ว่า เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับประชากรส่วนใหญ่ ของตำบลลาดน้ำเค็ม
 
ข้อมูลพื้นฐานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

 ตำบลลาดน้ำเค็ม สภาพพื้นที่ราบลุ่มและดินในบริเวณนั้นเป็นดินเค็ม จึงได้เรียก "ตำบลลาดน้ำเค็ม" และใช้เรียกชื่อบ้านของหมู่บ้านทั้งหกหมู่บ้าน

พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มราษฎรตั้งบ้านเรือนใกล้แหล่งน้ำเป็นกลุ่มๆ มีบางส่วนตั้งบ้านเรือนกระจายทั้งสองข้างถนนชลประทาน  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอ ประมาณ ๗.๖ กิโลเมตร
 
ลักษณะที่ตั้งของตำบลลาดน้ำเค็ม

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เป็น ๑ ใน ๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่อำเภอ ผักไห่ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอผักไห่ ประมาณ ๗.๖ กิโลเมตร

 

เนื้อที่           

                องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม มีเนื้อที่ ๒๕.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๔,๑๙๐ . ๕ ไร่

                

 อาณาเขตตำบล   
 
 •   ทิศเหนือ จด ตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
 •   ทิศใต้ จด ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 •   ทิศตะวันออก จด ตำบลบ้นแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 •   ทิศตะวันตก จด ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธย

จำนวนประชากรของตำบล

                

                   จำนวนประชากรในเขต อบต. ๕,๐๕๐ คน คนจำแนกเป็นเพศชาย ๒,๔๘๐ คน และเพศหญิง ๒,๕๗๐ คน และมีความหนาแน่นประชากรเท่ากับ ๒๒๕ คนต่อตารางกิโลเมตร

               

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล

 

                 ๑. วัดคงษา

                 ๒. วัดไผ่ล้อม

                 ๓. โรงเรียนวัดคงษา (ประชา-รัฐอุปถัมภ์)

                 ๔. โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (โสภณวิทยา)

                 ๕. สถานีอนามัยตำบลลาดน้ำเค็ม

                 ๖. องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

                  
สภาพของหมู่บ้านและเขตการปกครองในองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม มีเนื้อที่ ๒๕.๕ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๔,๑๙๐.๕ ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๓ ตำบล ๒๑ หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลลาดน้ำเค็ม

ตำบลโคกช้าง ตำบลผักไห่
 
สภาพภูมิประเทศของตำบลลาดน้ำเค็ม
 

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลลาดน้ำเค็ม มีสภาพเป็นที่ราบลุ่ม เหมาะกับทำอาชีพเกษตรกรรม ทำสวน ลไม้ เลี้ยงสัตว์ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน มีแหล่งน้ำธรรมชาติ

หลผ่านตำบลลาดน้ำเค็ม โดยไหลผ่านไปตาม แม่น้ำและคลองส่งน้ำ ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน และเป็นเส้นทางคมนาคมภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ส่วนใหญ่ มีการประกอบอาชีพที่แตกต่างกันไป สามารถแยกกลุ่มการประกอบอาชีพ

ของประชากรออกเป็นลำดับ ดังต่อไปนี้

 • อาชีพเกษตรกรรม
 • อาชีพค้าขาย
 • อาชีพรับจ้าง
 • อาชีพรับราชการ
 
  เส้นทางการคมนาคม การเดินทางเข้าสู่ตำบล
 

                   การเดินทางเข้าสู่ตำบลลาดน้ำเค็ม โดยเส้นทางคมนาคมสายหลัก คือ ถนนชลประทานสายผักไห่ป่าโมก ระยะทาง ๗ กิโลเมตร มีรถโดยสารสองแถว

สายผักไห่ - ป่าโมก เป็นพาหนะในการคมนาคมติดต่อภายในตำบล

 

สภาพพื้นที่และระบบสาธารณูปโภค

 

                  - มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน

                  - มีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน โดยประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน

                  - มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 3 แห่ง

 

นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 

                  ๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่จำเป็นขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ

                  ๒. พัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

                  ๓. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึ้น

                  ๔. พัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค ให้ได้คุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

                  ๕. อนุรักษ์และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความร่มรื่น น่าอยู่

                  ๖.สร้างความเข้าใจพัฒนาความรู้ให้กับประชาชนในกิจกรรมการเมืองและปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

                  ๗. พัฒนาระบบการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                  ๘. พัฒนาระบบสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน

 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

"ลาดน้ำเค็มก้าวไกล ใส่ใจแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สร้างคุณภาพฃีวิตให้ยั่งยืน"

                  - ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

                  - ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ

                  - ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ

                  - การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็กคนชรา และผู้ด้อยโอกาส

                  - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

                  - การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

                  - การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th