ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2560
ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05/10/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง25/08/2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 18/08/2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 18/08/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 3/08/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 15/02/2560
ภาพกิจกรรม"ลาดน้ำเค็มสะอาด ลดปัญญาขยะมูลฝอย ภายใต้กิจกรรม 3Rs ประจำปี 2560"
สาระน่่ารู้ การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม 1
สาระน่่ารู้ การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม 2