ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 3/3/2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง ปรเะจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ 2562
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนปฎิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562
Links แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนและผู้รับบริการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่องแผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561

ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ปี 2561
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
ประกาศ เรื่อง กระบวนงานบริการตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มที่ปรับลดขั้นตอนและระยะเลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศ เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2562
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดอิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2562
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยเสริมผิวลาดยาง หมู่ที่ 8 ตำบลผักไห่

ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางจัดซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง ตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV เพื่อป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด จำนวน 3 ชุด

ประกาศ เรื่อง กำหนดราคากลางค่าจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน 8 ตัว
ประกาศ เรื่อง ราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (แอสฟัลก์ติกสำเร็จรูป ขนาดบรรจุถุงละ 20 กิโลกรัม)
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562
ราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมกระจกโค้งโพลีคาร์บอเนต จำนวน 33 บาน
การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพในการใช้งานและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
รายงานกสนประชุมสภาท้องถิ่น
แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2561
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561)
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องรวมร้องทุกข์/ร้องเรียน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม "ลาดน้ำเค็มสะอาด ลดปัญหาขยะมูลฝอย ภายใต้กิจกรรม 3RS"
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง กำหนดราคากลางค่าจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพและซ่อมแซมกล้องวงจรปิด
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง วิธีการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลโคกช้าง 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ตำบลผักไห่
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง กำหนดราคากลางก่อสร้าง จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง คสล. จำนวน 2โครงการ 1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ตำบลโคกช้าง 2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12 ตำบลผักไห่

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2560

รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2560
จดหมายข่าว งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ (ฉบับที่1)
ประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ปรจำปี พ.ศ.2557 ถึง พ.ศ.2560 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การยื่นแบบและชำระค่าภาษีโรงเรือนที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายและใบอนุญาตต่างๆ ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง แผนปฏิบัติงานการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560
แผนการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2560
แผนการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2560
แผนการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2560
ประกาศองค์กาารบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 05/10/2560
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ 2560
งบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง25/08/2560

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560 18/08/2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 18/08/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็มเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง 3/08/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ 15/02/2560
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ภาพกิจกรรม"ลาดน้ำเค็มสะอาด ลดปัญญาขยะมูลฝอย ภายใต้กิจกรรม 3Rs ประจำปี 2560"
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2560
คู่มือบริการประชาชน
สาระน่่ารู้ การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม 1
สาระน่่ารู้ การเลี้ยงปลาทะเลสวยงาม 2