ดาวน์โหลดเอกสารองค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

 
ข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2552

แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

Copyright © 2014 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดน้ำเค็ม

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 0-3579-3728

www.ladnamkem.go.th

E-Mail : admin@ladnamkem.go.th